El Ple del Consell de la Generalitat Valenciana ha acceptat la cessió gratuïta de la titularitat d'un immoble situat en l'Avinguda del Salvador, número 20, de Bèlgida a l'Ajuntament de la localitat, amb l'objectiu que es destini a espai multiusos per a reunions de diferents associacions del municipi, exposicions i presentacions.

L'immoble és propietat de la Generalitat i consta d'una superfície total de 353,30 m². A l'interior de la parcel·la existeix una casella de peó amb una superfície total edificada de 109,78 m². Amb aquesta cessió es posa a la disposició de l'Ajuntament de Bèlgida un immoble del qual ja havia gaudit l'ús; amb aquesta figura podrà abordar amb garanties la rehabilitació i conservació de l'edifici.

D'aquesta manera, la cessió implica que l'Ajuntament ha de complir amb totes les obligacions inherents al dret de propietat com la inscripció al seu nom de l'immoble en el Registre de la Propietat i el Cadastre i efectuar la declaració d'obra nova, en el seu cas, de les edificacions existents en aquest, de manera que coincideixin les superfícies registrals i cadastrals amb la realitat. La Generalitat, a més, podrà sol·licitar l'ús puntual i gratuït de les dependències de l'immoble per a la celebració d'actes o esdeveniments organitzats per aquesta i els seus organismes.

Des de 2014 demanaven la cessió

//

A partir de l’any 2000, el municipi de Bèlgida va aconseguir la cessió de l’espai, que havia quedat abandonat després que la Conselleria deixara l’ús de l’espai per a ‘peo caminero’ i des del consistori van pensar en fer ahí la Llar del Jubilat. Així seria a partir de l’any 2000 i fins que a finals de la dècada la Llar es traslladara al centre de Dia.

La cessió acabava en 2015, i des de l’any anterior, des del 2014, Bèlgida demanava l’espai per a realitzar ahí un espai multiusos, una lluita que aquesta setmanaha arribat a bon port.

Si s’incompleix el contracte es revertirà automàticament la cessió

En cas d'incompliment de les condicions de la cessió o si els béns cedits no es destinessin a l'ús previst, s'entendrà resolta automàticament la mateixa, revertint l'immoble a la Generalitat amb totes les millores que s'hagin realitzat i sense dret a cap indemnització per al cessionari.

Aquesta actuació s'emmarca dins de la política posada en marxa per la Generalitat per a un millor aprofitament dels recursos mitjançant la col·laboració interadministrativa en matèria patrimonial, la qual cosa permet en aquest cas i a través de la col·laboració amb l'Ajuntament de Bèlgida, posar en valor un immoble com a suport bàsic per a la prestació de serveis públics municipals.