Ja està obert el termini per a sol·licitar les ajudes econòmiques municipals 2021 per a la rehabilitació del centre històric d'Agullent.

Les presents bases tenen com a objecte la concessió d'ajudes econòmiques amb destinació a la rehabilitació d'immobles de la zona denominada "Àrea de Rehabilitació del Centre Històric d'Agullent" determinada per l’Ajuntament. Aquesta àrea compren: les illes incloses dins del cercle dels números impars del carrer l’Assegador, traseres dels habitatges carrer de la Costera, traseres del carrer de Sant Antoni, carreró del Molí, del carrer de l'Església fins la trasera de l'Església de Sant Bertomeu, carrer de Santa Anna, Canonge Tormo, Plebà Ricardo Pla, Joaquín Pons, Mestre Tormo i el Passeig de Sant Vicent fins a la Font Jordana, que arreplega, bàsicament, el casc antic de la Vila.

Les inversions subvencionables seran els següents:

-Reparació o execució de revestiments de façanes a la via pública (esquerdejats, guarnits i semblants, etc.), col·locació o substitució de fusteries exteriors a la via pública.

- Pintura de façanes i els seus elements de fusteria i reixes.

- Eliminació d'elements impropis (rètols, sòcols, aparells d'aire condicionat, antenes, instal·lacions aparents, etc.

- Enfoscats, pintura, impermeabilitzacions i protecció de mitgeres.

- Impermeabilització de façanes, mitgeres i cobertes.

- Aïllaments de façanes, mitgeres i cobertes.

- Enderrocs parcials o complets d'edificacions, sempre i quan es presente el projecte d'execució d'un nou immoble de nova construcció o un projecte de rehabilitació completa de la vivenda existent, amb compromís de la seua execució i terminació en els quatre anys següents, comptadors des de la concessió de la llicència.

- Honoraris de projectes d'execució de habitatges de nova planta per a obres ubicades i executades en solars existents o resultants d'enderrocament d'edificacions existents. Les obres deuran d'estar finalitzades en els quatre anys següents a la concessió de la llicencia.

- Adequació interior de locals per l'obertura de nous establiments sempre que no supose primera utilització.

- Eliminació de barreres arquitectòniques tant interiors com exteriors.

-Reparació o substitució de cobertes, de canals i baixants exteriors que donen a via pública.

- Reforces de forjats o consolidacions de cimentació i estructures .

None